• Obserwuj nas:
Kozica

FUNDACJA BIEGÓW GÓRSKICH

„KOZICA” FUNDACJA BIEGÓW GÓRSKICH
Numer KRS: 0000647720
ul. Rakowicka 1
31-511 Kraków

KOZICA Fundacja Biegów Górskich została założona przez biegaczy i pasjonatów biegów górskich. Wierzymy, iż biegi górskie zostaną dyscypliną olimpijską, a reprezentacja Polski będzie liczyła się w rywalizacji o medale olimpijskie. Uważamy, iż budowanie sukcesów naszej reprezentacji wymaga zrównoważonego rozwoju całej dyscypliny sportowej. Łącząc sport z kulturą, nauką i edukacją, dążymy do stworzenia warunków przyjaznych rozwojowi biegów górskich.

Działania na rzecz rozwoju biegów górskich pragniemy realizować przy poszanowaniu  uniwersalnych podstawowych zasad: przyjaźni, solidarności i fair play. Wierzymy w wychowawczą wartość dobrego przykładu, dlatego promujemy wartościowe postawy oraz wspieramy inicjatywy realizowane z poszanowaniem przyrody i dziedzictwa kulturowego.

GŁÓWNE CELE FUNDACJI

 • Propagowanie, organizowanie i podejmowanie aktywnych działań mających na celu wspieranie biegaczy górskich.
 • Propagowanie i upowszechnianie biegów górskich, jako formy krajoznawstwa, wspieranie i promocję regionów oraz miejsc przyjaznych biegaczom górskim.
 • Tworzenie warunków dla uprawiania biegów górskich, między innymi poprzez rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi biegów górskich oraz wspieranie osób fizycznych, jednostek organizacyjnych i innych instytucji, które podejmują takie działania.
 • Działanie na rzecz integracji środowiska biegaczy górskich.
 • Krzewienie kultury fizycznej i upowszechnianie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Popularyzacja i promocja sportu, rekreacji, kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.
 • Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, sport i rekreację.
 • Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym między innymi edukacji sportowej, dotyczącej zdrowia, edukacji krajoznawczej i ekologicznej.
 • Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w górach oraz bezpiecznego uprawiania sportu.
 • Propagowanie postaw proekologicznych.
 • Współpraca z władzami, instytucjami i innymi organizacjami w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Współudział w konstruowaniu strategii, programów rozwoju i polityk, które mają znaczenie dla rozwoju biegów górskich.
 • Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla działalności Fundacji.

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ

 • Zrzeszanie biegaczy górskich i innych osób zaangażowanych w rozwój biegów górskich.
 • Podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków finansowych na realizację celów Fundacji.
 • Współdziałanie z władzami sportowymi oraz organizatorami imprez sportowych i innymi podmiotami.
 • Popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej i szkoleniowej.
 • Organizowanie treningów, obozów, zgrupowań.
 • Współpracę z instytucjami oraz organizacjami o podobnych założeniach programowych w kraju i za granicą.
 • Inicjowanie i realizowanie projektów promujących sport oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury fizycznej.
 • Tworzenie, opracowywanie i publikowanie w mediach artykułów, materiałów i innych treści propagujących cele Fundacji.
 • Prowadzenie witryny internetowej Fundacji.
 • Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, wystaw, pokazów i prezentacji, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, konferencji, targów i innych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz uczestniczenie w tego typu przedsięwzięciach.
 • Przyznawanie nagród, tytułów i wyróżnień dla osób, instytucji i organizacji zasłużonych w swej działalności dla realizacji celów Fundacji.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej.
 • Współprace z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych ze sportem, zdrowiem i ochroną środowiska.
 • Inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów Fundacji.

CHCESZ NAS WESPRZEĆ?

Jeśli chcesz do nas dołączyć napisz do nas.

DOKUMENTY

Pobierz KRS oraz akt notarialny fundacji.